ประวัติของคณะ

คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559  ซึ่งเผยแพร่ไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 177 ง หน้า 41 และได้กำหนดให้คณะศิลปศาสตร์มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการด้านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 11 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ 

รากฐานของคณะศิลปศาสตร์เกิดขึ้นจากภาควิชาภาษาและสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พร้อมกับการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์ หน้าที่หลักของภาควิชาภาษาและสังคมในสมัยแรกของการก่อตั้ง คือ การสอนบริการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้แก่นักศึกษาทุกคณะและทุกหลักสูตรในสถาบันฯ 

ภาควิชาภาษาและสังคมมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2540 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของภาควิชาฯ ถัดมาในปี พ.ศ. 2543 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปี   พ.ศ. 2550)  ปี พ.ศ. 2544 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปี พ.ศ.2561 มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ในช่วงปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาภาษาและสังคมเป็นภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ จากจุดเริ่มต้นของภาควิชาภาษาและสังคมจนกลายเป็นภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฯ ได้มีความพยายามเสนอเรื่องการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ไปยังสภาสถาบันฯ มาแล้วหลายครั้ง จนในที่สุดมติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จึงมีมติเห็นชอบให้จัดตั้ง “คณะศิลปศาสตร์”เป็นหน่วยงานใหม่และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 8 ของสถาบันฯ ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ได้เริ่มมีการเปิดหลักสูตรแรกเป็นต้นมา กล่าวได้ว่าคณะศิลปศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯและมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษออกไปรับใช้สังคมไทยในภาคส่วนต่าง ๆ รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 1,400 คน

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu