วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

     วิสัยทัศน์

 • เชี่ยวชาญภาษาสร้างคุณค่ามนุษย์และสังคม

 

      พันธกิจ 

 • สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านภาษาและการสื่อสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ควบคู่จริยธรรม มีคุณค่าต่อชาติ และนานาชาติ
 • ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ สจล. ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
 • พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางภาษาและวัฒนธรรมให้เก่ง ดี มีความสุข
 • อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย บนรากฐานความเป็นไทยที่สร้างสรรค์ด้วยความพอเพียง

 

    

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Site Info

 • ประวัติของคณะฯ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ
 • เอกสารดาวน์โหลด

Partner

 • งานกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • งานบริการวิชาการและวิจัย

Subscribe

© 2018 faculty of liberal arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang