ผู้บริหาร

   
  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 

 

อ.ดร.สมเกียรติ   วังศิริพิทักษ์

รักษาการแทนรองคณบดี

อ.ดร.อตินุช   ปิ่นเงิน

รักษาการแทนรองคณบดี

อ.ดร.พัชรภรณ์  สุนทรวิบูลย์

รักษาการแทนรองคณบดี

 

 

อ.นันทิยา  สุวรรณ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

 

อ.ดร.ชาดา   เตรียมวิทยา

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี

 

อ.อติชาต   รุ่งสว่าง

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาภาษา

 

อ.ปุณยวีร์   วิเศษสุนทรสกุล

รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

     

อ.เชิดพงศ์  อุตตะมะ

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการ

เรียนรู้ยั่งยืน

อ.ปฏิภาณ   บัณฑุรัตน์

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการ

ท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ

 อ.ดร.ชาดา   เตรียมวิทยา

รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์วิจัย

และบริการวิชาการ

 

 
 

นางปราณี  นิลขาว

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

 

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Site Info

  • ประวัติของคณะฯ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ
  • เอกสารดาวน์โหลด

Partner

  • งานกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา
  • งานทะเบียนและประมวลผล
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • งานบริการวิชาการและวิจัย

Subscribe

© 2018 faculty of liberal arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang