บุคลากรสายสนับสนุน

นางปราณี  นิลขาว
ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ
นายอาณัติ  นิลขาว
นายช่างอิเล็คทรอนิคส์
นางสาววิรัช  พุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวรัตนา แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศุทธภา  จันทร์ปลั่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวดารณี  สลามเต๊ะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวสุจินดา  สุกใส
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวชนันท์ธิพัฒน์  แจ่มศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
นางปลายอ้อ เป็นธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวณรินทรา รื่นจิตต์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภิญญวัฒน์  สถาพร
นักวิชาการพัสดุ
 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu