บุคลากรสายสนับสนุน

นางปราณี  นิลขาว
เจ้าหน้าที่บริหารฯ
นายอาณัติ  นิลขาว
นายช่างอิเล็คฯ
นางสาววิรัช  พุ่มเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารฯ
นางสาวรัตนา แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารฯ
นางสาวศุทธภา  จันทร์ปลั่ง
เจ้าหน้าที่บริหารฯ
นางสาวดารณี  สลามเต๊ะ
เจ้าหน้าที่บริหารฯ
นางสาวสุจินดา  สุกใส
เจ้าหน้าที่บริหารฯ
นางสาวชนันท์ธิพัฒน์  แจ่มศรี
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 
นางปลายอ้อ เป็นธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
นางสาวศศิธร  ชุ่มอารมณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายภิญญวัฒน์  สถาพร
นักวิชาการพัสดุ
 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu