อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 
รศ.ดร.ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
รศ.ปรียาภา จิตต์บุญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รศ.พรทิพย์ ไวแสง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.พัชรี เมืองนาคิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 
ผศ.อรษา ร้อยแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.มณฑา พลรักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.อตินุช ปิ่นเงิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ดร.ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษา

ดร.จาริณี จันทร์ศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ดร.รุจิรา บำรุงกาญจน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
DR.SUSANNE SARA THOMAS
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์กานต์พจี รัตนแสง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์เจนจิรา จิตรไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์เชิดพงศ์ อุตตะมะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ดวงใจ วสุเพ็ญ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ดวงพร จริจิตไพบูลย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์ธนัสนี จิตต์พานิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์นภาลัย มีลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์นันทิยา สุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์พิริยาพร อ่วมพิทยา
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์วรปรัชญ์ มะโนวัง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์อติชาต รุ่งสว่าง
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
MR.MARK CHRISTOPHER MAJOR
อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ
 อาจารย์ฐปนีย์ เขมานุวงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
       
อาจารย์ปิยนุช ตรีสัตญาณมุณี 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
     

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu