หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)

     ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (English)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (English)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

 • เพื่อสร้างความรู้ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติและทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
 • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อสร้างบัณฑิตผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาชีพด้านการแปลภาษาอังกฤษ เช่น ล่าม นักแปล
 • อาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 
 • อาจารย์สอนภาษาอังกฤษตามสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
 • อาชีพในอุตสาหกรรมสื่อสิงพิมพ์และสื่อออนไลน์ เช่น นักเขียนคอนเทนท์

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบัน

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Site Info

 • ประวัติของคณะฯ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ
 • เอกสารดาวน์โหลด

Partner

 • งานกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • งานบริการวิชาการและวิจัย

Subscribe

© 2018 faculty of liberal arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang