หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

     ภาษาอังกฤษ:  MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS – ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Arts Program in Applied Linguistics – English for Professional Purposes 

     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.A. (App. Ling. - EPP)

ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร     

 • นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นและประยุกต์ใช้ทฤษฎีและหลักการทางภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และการศึกษาภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการทำงาน 
 • นักศึกษาสามารถพัฒนางานด้านภาษาอังกฤษ นวัตกรรมและงานวิจัย ซึ่งสามารถช่วยปรับปรุงงานวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพโดยการบูรณการเข้าด้วยกันของทฤษฎี การปฏิบัติและความสร้างสรรค์
 • นักศึกษามีความซื่อสัตย์ ความเป็นผู้นำ และทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาสามารถทำงานในด้านการศึกษาได้ เช่น ครู อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ นักวิชาการ นักวิจัย ผู้บริหารหลักสูตรภาษา และบุคลากรในภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ๆ

 

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Site Info

 • ประวัติของคณะฯ
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ
 • เอกสารดาวน์โหลด

Partner

 • งานกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา
 • งานทะเบียนและประมวลผล
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • งานบริการวิชาการและวิจัย

Subscribe

© 2018 faculty of liberal arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang