Contact

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1
ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

เบอร์โทรศัพท์ : 087-680-4468 

 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Site Info

  • ประวัติของคณะฯ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวกิจกรรม
  • ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ
  • เอกสารดาวน์โหลด

Partner

  • งานกิจการนักศึกษาและสหกิจศึกษา
  • งานทะเบียนและประมวลผล
  • งานการเงินและบัญชี
  • งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • งานบริการวิชาการและวิจัย

Subscribe

© 2018 faculty of liberal arts : King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang