ศูนย์อาเซียนพลัส

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ศูนย์อาเซียนพลัส ดำเนินการจัดนิทรรศการอาเซี่ยน

โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและค่ายต่างๆ เช่น โครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน

เพื่อทักษะเต็มสำหรับผู้ประกอบการ

บริการแปลภาษา

ค่าธรรมเนียมการแปลภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมการแปลต่อ ๑ หน้า

เอกสารทั่วไป

เอกสารราชการ

เอกสารเฉพาะทาง

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นภาษาไทย

ภาษาไทย  เป็น   ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็น ภาษาไทย

ภาษาไทย  เป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็น ภาษาไทย

ภาษาไทย  เป็น  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

๖๐๐ -๑,๒๐๐ บาท

๘๐๐ -๑,๕๐๐ บาท

๖๐๐ -๑,๒๐๐ บาท

๘๐๐ -๑,๕๐๐ บาท

๘๐๐ -๑,๕๐๐ บาท

๘๐๐ -๑,๘๐๐ บาท

 

บริการตรวจภาษา

ค่าธรรมเนียมการตรวจภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมต่อ ๑ หน้า

พิสูจน์อักษร

บรรณาธิกร

เขียนใหม่

๓๕๐ บาท

๖๕๐ บาท

,๒๐๐ บาท

*กรณีที่ต้นฉบับมีจำนวน ๒๐ หน้า ขึ้นไป

คิดค่าค่าธรรมเนียมการประเมินตรวจภาษาเบื้องต้น  ๒๕๐ บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครสอบ/เรียน หรือติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ห้อง D101 อาคารเรียนรวมสมเด็จพระเทพฯ

เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10520 

โทร 080-239-7794

www.facebook.com/CILL.LA.KMITL/

Address

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1 ฉลองกรุง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520

 

Subscribe

© 2018 Faculty of Liberal Arts: King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

mainmenu