คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 


Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH

คู่มือนักศึกษา : อ่านคู่มือนักศึกษาออนไลน์ : Download Ebook

ภาพรวมหลักสูตร


 

Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE

คู่มือนักศึกษา: อ่านคู่มือนักศึกษาออนไลน์ : Download Ebook

ภาพรวมหลักสูตร


 

Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม     

Bachelor of  Arts in Chinese for Industry    

คู่มือนักศึกษา: อ่านคู่มือนักศึกษาออนไลน์ : Download Ebook

ภาพรวมหลักสูตร


 

Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION IN TOURISM AND HOSPITALITY 

คู่มือนักศึกษา: อ่านคู่มือนักศึกษาออนไลน์ : Download Ebook

ภาพรวมหลักสูตร


 หลักสูตรปริญญาโท 


Image

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS – ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 

คู่มือนักศึกษา: อ่านคู่มือนักศึกษาออนไลน์ : Dowlound Ebook

ภาพรวมหลักสูตร