คณะศิลปศาสตร์ สจล. ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

Image

ข้อมูลเปิดเผยสาธารณะ

เพื่อการเสริมสร้างการรับรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


   1. การปฏิบัติหน้าที่


1.1 กฎหมายภายในสถาบัน

1.2 คู่มือ มาตรฐานการปฎิบัติงาน

1.3 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ

1.4 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ


    2. การบริหารเงินงบประมาณ


2.1 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

2.2 แผนดำเนินงานประจำปี

2.3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

2.4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

2.5 การจัดซื้อจัดจ้าง


     3. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


3.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

3.2 ข้อมูลผู้บริหาร

3.3 นโยบายการบริหาร


    4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ


4.1 กฎ ระเบียบ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และการให้บริการ online

ข้อ 4.2 แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ (คณะ)


   5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน   6. ข่าวประชาสัมพันธ์    7. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


 


 

ความรู้เกี่ยวกับ ITA 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.