อรษา ร้อยแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร , 2534

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตประสานมิตร , 2526