ดร. ภัทรพร ธรรมประดิษฐ์

รองศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. (Curriculum and Instruction: Reading and Language Studies), Southern Illinois University, USA, 2549

ปริญญาโท

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) (ภาษาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , 2520