ผศ. ดร. ธนวรรณ พิณรัตน์

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์