LA Junior Summer Internship

Image

ลักษณะโครงการ
    โอกาสสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นและพัฒนาทักษะจำเป็นในการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แสดงศักยภาพของตน พร้อมทั้งเรียนรู้จริงจากการออกฝึกประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการ ในช่วงปิดเทอม

กำหนดการ: 
•    เปิดรับสมัคร..................ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2565
•    ติดต่อสถานประกอบการและยื่นขอฝึกงาน*........วันที่ 19-24 พ.ค. 2565
•    กิจกรรมอบรม Intensive Training............วันที่ 25-27 พ.ค. 2565
•    อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ.............วันที่ 30 พ.ค. 2565
•    เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ........ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2565
•    นำเสนอและประเมินผล..........วันที่ 31 ก.ค. 65
หมายเหตุ: * = เมื่อคณะกรรมการโครงการฯ เห็นชอบคุณสมบัติผู้สมัครและความเหมาะสมของสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
•    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์ 
•    ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียนของหลักสูตร
•    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 3 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
•    ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร
•    ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

ช่องทางการสมัคร
•   กรอกข้อมูล พร้อมนำส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
•   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ:     
•    ขอเทียบโอนรายวิชาได้ เมื่อผ่านการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ  [ 90642003 ปฏิบัติงาน ตามทักษะด้านบุคคลและสนับสนุนวิชาชีพ 3 (เลือกเสรี 3 หน่วยกิต)​ ]​
•    เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการลงมือปฏิบัติ 
•    อัพเดทความรู้และทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
•    โอกาสในการเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา และออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ


กิจกรรมอบรม Intensive Training 

กำหนดการ
Day 1: 
        9:00-12:00 น.        รู้ทันกฎหมาย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        13:00-16:00 น.      การวางตัว บุคลิกภาพ และการสื่อสาร
Day 2: 
        9:00-12:00 น.       Microsoft Word เพื่อการทำงาน 
        13:00-16:00 น.     Microsoft Word เพื่อการทำงาน
Day 3: 
        9:00-12:00 น.       Microsoft Excel เพื่อการทำงาน 
        13:00-16:00 น.     Microsoft Excel เพื่อการทำงาน 


___________________________________________

สถานประกอบการ: มูลนิธิ Teach for Thailand

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

•    LA 001 แผนก Scale : Talent Acquisition 

•    LA002 แผนก Program : Fellow Support Site Development [Research and Development]

•    LA003 แผนก Program : Institute Associate Intern

•    LA004 แผนก Program : Diagnostic Test Research and Development

___________________________________________

สถานประกอบการ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค - BITEC

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

•   LA 005 : HR-Employer  (1อัตรา​)
ลักษณะงาน
- วางแผนงานการสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ทั้ง online และ​ offline 
- ติดต่อสถานศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของทางบริษัท เช่น ฝึกงาน, งานหารายได้พิเศษ, รายงานประจำ
- วางแผนการจัดกำลังพลในงาน​ MICE​ ของทางไบเทค

•   LA 006 : HR -​ Compensation and Benefit  (1 อัตรา​)
ลักษณะ​งาน
- ช่วยเหลืองานด้านการบริหารจัดการค่าตอบแทนของทางบริษัท
- ประชาสัมพันธ์สวัสดิการของบริษัทให้พนักงานทราบ

•    LA 007 : HR​ -​ HR​ Information System (1 อัตรา​)
ลักษณะ​งาน
- ช่วยเหลืองานได้งานบริหารข้อมูลของพนักงานในบริษัท

***** โดยทั้ง 3 งานนั้น เกี่ยวพันกับพนักงานของ บริษัท นักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้งานทั้ง 3 ตำแหน่งจะได้เข้าใจบทบาทของ HR ในการดำเนินธุรกิจ​ MICE​ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการงาน MICE​

 

___________________________________________

 

สถานประกอบการ  :     -

•    LA 008  :  งานด้านการท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 10 อัตรา  
[เมื่อยื่นใบสมัครแล้ว จะต้องประสานงาน ติดต่อและขอรับการสัมภาษณ์กับสถานประกอบการ เพื่อรับการคัดเลือกอีกครั้ง]

 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.