หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

 

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

     ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN JAPANESE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Japanese)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Japanese)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

  • เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้านและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตลอดจนระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น
  • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
  • เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน/การดำเนินชีวิตจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาชีพในสถานประกอบการที่ติดต่อกับชาวญี่ปุ่น เช่น เลขานุการ ผู้ประสานงาน
  • อาชีพด้านการแปลภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม นักแปล
  • อาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น มัคคุเทศก์ 
  • อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นตามสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา
  •  เจ้าของธุรกิจส่วนตัว

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบัน