หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

 

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

     ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS JAPANESE

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Business Japanese)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Business Japanese)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

     • เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้านและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

     • เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตลอดจนระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น

     • เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเปิดรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

     • เพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน/การดำเนินชีวิตจากการฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     • อาชีพในสถานประกอบการที่ติดต่อกับชาวญี่ปุ่น

     • อาชีพด้านการตีความ/การแปลภาษาญี่ปุ่น เช่น ล่าม นักแปล

     • อาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ได้แก่ มัคคุเทศก์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานโรงแรม

     • เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่จำเป็นต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น

     • อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นตามสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือโรงเรียนสอนภาษา

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบัน