แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมอบรมทั้งภายใน-ภายนอก

Image

1) อบรมภายในที่สถาบันจัดขึ้น
     1.1 ดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร HDR-TH-00-05
     1.2 ส่งเอกสารให้ HR ทาง E-office ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ชื่อ:ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมภายใน (HDR-TH-00-05)
     *หมายเหตุ ภายใน 30 วันหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว 

2) อบรมภายนอกสถาบัน มี 2 ขั้นตอน
     ขั้นตอนที่ 1 
     1.1 ดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร HDR-TH-00-03
     1.2 ส่งเอกสารให้ HR ทาง E-office ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ชื่อ:ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมภายนอก (HDR-TH-00-03)
     *หมายเหตุ ภายใน 30 วันหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้ว

     ขั้นตอนที่ 2 หลังผ่านการอบรมครบ 3 เดือน
     2.1 ดาวน์โหลดและกรอกเอกสาร HDR-TH-00-04
     2.2 ส่งเอกสารให้ HR ทาง E-office ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ชื่อ:ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมภายนอก (HDR-TH-00-04)


Image

✦ Download เอกสารสำหรับบุคลากรที่เข้าอบรมภายในสถาบันฯ

เอกสาร HRD-TR-00-05 อบรมภายในสถาบันฯ

✦ Download เอกสารสำหรับบุคลากรที่เข้าอบรมภายนอกสถาบันฯ

➤ เอกสาร HRD-TR-00-03 อบรมภายนอกสถาบันฯ (รายงานภายใน 30 วันหลังอบรม)
➤ เอกสาร HRD-TR-00-04 อบรมภายนอกสถาบันฯ (รายงานหลังอบรม ครบ 3 เดือน)