หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

 

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ)

     ภาษาอังกฤษ:  BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION IN TOURISM AND HOSPITALITY 

ปรัชญา

สร้างความรู้ คู่นวัตกรรม พัฒนาทักษะการท่องเที่ยวและบริการ

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.บ. (นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Bachelor of Arts (Innovation in Tourism and Hospitality)

     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  B.A. (Innovation in Tourism and Hospitality)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ มีจรรยาบรรณที่ดี และสามารถพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • อาชีพด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัท จัดนำเที่ยว ผู้นำเที่ยว
  • อาชีพด้านการบริการ เช่น พนักงานโรงแรม พนักงานสายการบิน พนักงานเรือสำราญ
  • อาชีพพนักงานภาครัฐ และเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับของสถาบัน