KMITL-TEP

King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang Test of English Proficiency (KMITL-TEP)
KMITL Language Center, Faculty of Liberal Arts

 

>>>>> สมัครสอบ <<<<<

Image

ตารางสอบ KMITL-TEP

เปิดรับสมัครสอบประจำปี 2565 (กำหนดการรับสมัครและกำหนดการอื่นๆ ตามตาราง)

Image

** ทางคณะศิลปศาสตร์ ยกเลิกรอบการสอบวันที่ 10 และ 24 ธันวาคม 2565 เนื่องจากสถาบันฯ มีกำหนดการถ่ายภาพหมู่ งานพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในวันที่ 10 ธ.ค. 65 และกำหนดการซ้อมใหญ่ งานพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2563 และ 2564 ในวันที่ 24 ธ.ค. 65 **

ข้อสอบ KMITL-TEP (King Mongkut Institute of Technology Ladkrabang Test of English Proficiency) เป็นข้อสอบแบบปรนัย จำนวน 120 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งพัฒนาตามกรอบ CEFR และ FRELE-TH โดยใช้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที (9.30 – 12.00 น.) แจ้งผลการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน e-mail ภายใน 7 วันทำการหลังการทดสอบ


💵 ค่าสมัครสอบ
• 1,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป บุคลากร นักศึกษาระดับปริญญาโท นักศึกษาระดับปริญญาเอก
• 500 บาท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี KOSEN KMIDS

การนำผลการสอบไปใช้* 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป 
• ระดับ B1 ขึ้นไป ยื่นเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
• ระดับ A2 ขึ้นไป ยื่นเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก

ตำแหน่งวิชาการ
• ระดับ B1 ขึ้นไป ยื่นเพื่อสมัครเป็นพนักงานสถาบัน
• ระดับ C1 ยื่นเพื่อของดเว้นการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ**
• ระดับ B1 ขึ้นไป ยื่นเพื่อขอรับเงินค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศ

>> ผู้เข้ารับการทดสอบแบบ On-Site ต้องแสดงหลักฐานการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK หรือมีใบรับรองทางการแพทย์ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันสอบ หลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่จุดคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงงดปรับประทานอาหาร น้ำดื่ม ภายในห้องสอบและสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการสอบ <<

* ตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรในสถาบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป KMITL-TEP
** ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนการใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานสถาบันตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2564


☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
คุณดารณี สลามเต๊ะ (ดา)
084-545-8778 หรือ Line: 5458778