กำหนดการสอบ English Exit Exam ปีการศึกษา 2566

 >> สมัครสอบ/ยื่นผลคะแนน <<
>> ประกาศรายละเอียดการสมัครสอบ <<

Image

ประกาศศูนย์ภาษาพระจอมเกล้าลาดกระบัง คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566