แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุออนไลน์

Image

สำหรับบุคลากรที่ต้องการใช้วัสดุ สามารถกรอกข้อมูลต่างๆ เพื่อขอเบิกวัสดุออนไลน์

>> แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุออนไลน์ << 


✦ ใบเบิกวัสดุออนไลน์ คณะศิลปศาสตร์ สจล. สำหรับใช้ขอเบิกวัสดุคณะศิลปศาสตร์ (เริ่มเตรียมการใช้งาน เดือนกรกฎาคม 2566 เริ่มใช้จริง 1 กันยายน 2566)

✦ รับวัสดุที่ท่านต้องการเบิกที่สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ หลังจากกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว 30 นาที