หลักสูตรภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย     :      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม     

      ภาษาอังกฤษ :      Bachelor of  Arts in Chinese for Industry                        

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม) 

           (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of  Arts (Chinese for Industry)      

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม) 

          (ภาษาอังกฤษ)  :  B.A. (Chinese for Industry)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร     

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะการใช้ภาษาจีน และทักษะภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตอบสนองสังคมจีนยุคใหม่และยุทธศาสตร์ BRI

 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •  ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ เช่น ธุรกิจสินค้า ไทยจีน การลงทุนไทยจีน ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน 

 • พนักงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน เช่น กรมการกงสุล กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ บริษัทร่วมทุนไทยจีนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ EEC และ SEC  กลุ่มนิคมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มธนาคาร กลุ่มโรงพยาบาล และโรงแรมชั้นนำ เป็นต้น

 • เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาจีนสื่อสาร เช่น UN, UNESCO, UNHCR, IOM เป็นต้น

 • นักวิชาการ นักวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม

 • อาจารย์สอนภาษาจีนตามสถาบันการศึกษา 

 • อาชีพด้านการแปลภาษาจีน เช่น ล่าม นักแปล นักเขียน คอลัมนิสต์ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม

 • อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาแห่งอื่น
 • ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์ของ สกอ. และมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระดับ 3 ขึ้นไป
 • ผ่านการคัดเลือก (รับตรง) ตามข้อบังคับของสถาบันฯ หรือมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสถาบันฯ กำหนด