คู่มือการปฏิบัติงานส่วนสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คู่มือการปฏิบัติงาน ส่วนสนับสนุนวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประจำปีงบประมาณ 2565 

บุคคลากรคณะศิลปศาสตร์ สามารถศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแต่ละงานภายในคณะศิลปศาสตร์ ตามคู่มือแต่ละเรื่อง โดยหากต้องการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถคลิกที่ Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ได้ หรือหากต้องการศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละประเภทงาน สามารถคลิกที่ คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม ได้


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง แนวทางการจัดทำหลักสูตร

• โดย นางสาววิรัช พุ่มเจริญ
• ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

• โดย นางสาวรัตนา แสงจันทร์
• ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• โดย นางสาวศุทธภา จันทร์ปลั่ง
• ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การให้บริการห้องเรียน

• โดย นายอาณัติ นิลขาว
• ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การปฏิบัติงานด้านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คณะศิลปศาสตร์

• โดย นางสาวสุจินดา สุกใส
• ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ www.eoffice.kmitl.ac.th สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• โดย นางสาวชนันท์ธิพัฒน์ แจ่มศรี
• ตำแหน่ง คณะศิลปศาสตร์

• Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา (English Exit Exam) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• โดย นางสาวดารณี สลามเต๊ะ
• ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม

 


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดทำประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา คณะศิลปศาสตร์

• โดย นางสาวปลายอ้อ เป็นธรรม
• ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

• โดย นายภิญญวัฒน์ สถาพร
• ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม

 


คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง การขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเสนอบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

• โดย นางสาวณรินทรา รื่นจิตต์
• ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์

Flow Chart
คู่มือปฏิบัติงานฉบับเต็ม