ธิติสรณ์ แสงอุไร

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Japanese Studies Tokyo University of Foreign Studies , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

อ.ม. (ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2557

ปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2550

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.