หลักสูตร ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับสร้างความรู้ในเชิงทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติและทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้านเพื่อการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรม และความตระหนักทางสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลหลักสูตร

Image

 

Image

หลักสูตร ศศ.บ.

ภาษาญี่ปุ่น

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นครบทั้ง 4 ด้านและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมให้ผู้เรียนความเข้าใจในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ตลอดจนระบบการทำงานของคนญี่ปุ่น

ดูข้อมูลหลักสูตร

 

หลักสูตร ศศ.บ.

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม

เป็นหลักสูตรที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาจีน ที่สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยังมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และมีความสามารถที่เป็นเลิศในการตอบสนองสังคมจีนยุคใหม่และยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ได้

ดูข้อมูลหลักสูตร

Image

 

Image

หลักสูตร ศศ.บ.

นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการนำเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสากล

ดูข้อมูลหลักสูตร