คู่มือนักศึกษา

หลักสูตรปริญญาตรี 


Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENGLISH

คู่มือนักศึกษา :  Download E-book

ภาพรวมหลักสูตร


 

Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN BUSINESS JAPANESE

คู่มือนักศึกษา :  Download E-book

ภาพรวมหลักสูตร


 

Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม     

Bachelor of  Arts in Chinese for Industry    

คู่มือนักศึกษา :  Download E-book

ภาพรวมหลักสูตร


 

Image

ศิลปศาสตรบัณฑิต : สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION IN TOURISM AND HOSPITALITY 

คู่มือนักศึกษา :  Download E-book

ภาพรวมหลักสูตร


 หลักสูตรปริญญาโท 


Image

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS – ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 

คู่มือนักศึกษา :  Download E-book

ภาพรวมหลักสูตร

 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.