คณะศิลปศาสตร์ร่วมรณรงค์การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสถาบันสีเขียว (Green University)

คณะศิลปศาสตร์ร่วมรณรงค์การปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นสถาบันสีเขียว (Green University) โดยเริ่มจากบุคลากรในคณะศิลปศาสตร์ที่ได้รับโหวตให้เป็น Fight Role Model ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมง่าย ๆ เริ่มจากสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันเช่น

1.พกแก้วเก็บความเย็นแทนการใช้แก้วน้ำพลาสติก (งดการใช้พลาสติก)

2.หลีกเลี่ยงการใช้กล่องโฟมโดยการพกกล่องข้าวที่สามารถใช้ซ้ำได้

3.แยกขยะก่อนทิ้ง

4.ใช้กระดาษทั้งสองด้านก่อนจะทิ้ง (Reused) 

5.ลดการใช้พลังงานด้วยการปิดแอร์ก่อนพักเที่ยง 30 นาที หรือปิดไฟเมื่อเลิกใช้งาน