ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ?

Image

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ให้ความสำคัญกับทักษะภาษา ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลาย สามารถทำงานด้านภาษาได้ในทุกสาขาอาชีพ

โอกาสในการหางาน และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

  • นักแปล
  • ครู
  • อาจารย์
  • ล่าม
  • นักประชาสัมพันธ์
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  • มัคคุเทศก์
  • อาชีพอิสระ

อาชีพที่ต้องใช้ภาษาในทุกสายงาน เงินเดือนเริ่มต้นประมาณ 18,000 บาท

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ สจล.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ที่ สจล สร้างนักบูรณาการที่ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านภาษาเข้ากับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อการเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) และมีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย เข้าใจและยอมรับความแตกต่างในสังคม โดยสามารถเลือกเรียนรายวิชาโทเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางภาษาเพื่อการทำงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถเลือกฝึกงานผ่านรายวิชาสหกิจศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการทำงานจริง หรือเขียนงานวิจัยในรายวิชาการค้นคว้าอิสระเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
19,000 บาท