ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สจล. ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

📢📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ สจล.

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🇬🇧 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ

Master of Arts Program in Applied Linguistics - English for Professional Purposes

กลุ่มเรียนเวลาพิเศษ : เสาร์ - อาทิตย์

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข)​​ 39 ​หน่วยกิต

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://reg.kmitl.ac.th/.../2565_1_news1_1671_2022_04_29...

🇬🇧 โครงการแววนวัตกร (4+1)

แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://reg.kmitl.ac.th/.../2565_1_news1_1672_2022_04_29...

👉👉 ช่องทางการรับสมัคร : https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/master

📱สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.ดร.พัชรี เมืองนาคิน patcharee.mu@kmitl.ac.th

คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง suttapa.ch@kmitl.ac.th โทร / ID LINE: 0869975834 / 0876804468