โครงการการรับมือกับงานบริการยุคใหม่ และการทำงานเป็นทีม ส่วนสนับสนุนวิชาการ

Image

 🦚คณะศิลปศาสตร์ สจล. จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพสมรรถะบุคลากรเพื่อผลักดันสู่ความเป็นเลิศ: คิดบวก คิดสร้างสรรค์ ทำงานอย่างมีความสุข เราสร้างได้ ภายใต้หัวข้อ "การรับมือกับงานบริการยุคใหม่ และการทำงานเป็นทีม" ให้กับสายสนับสนุนวิชาการฯ เมื่อวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2567ณ จังหวัดนครนายก และคณะศิลปศาสตร์ 

📅โดยในวันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล.และ อาจารย์เชิดศักดิ์ มานะกิจไพศาล ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สจล.อบรมในหัวข้อ "การทำงานเป็นทีม" และ “การรับมือกับงานบริการยุคใหม่”

📅ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดียด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อบรมในหัวข้อ "หลักการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน"และ ผศ. ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อบรมในหัวข้อ "การสร้างความร่วมมือ และสร้าง Teamwork ที่ดีในการทำงาน"และหัวข้อ "จิตวิทยาในการสื่อสารเพื่อลดปัญหาความขัดแย้ง"