คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566

Image

📢ข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่กำลังขึ้นชั้นปี 4 สจล.ทุกคน
     ✅เปิดรับทุกคณะ
     ✅เปิดรับทุกสาขาวิชา

🦚คณะศิลปศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ โครงการแววนวัตกร (4+1) แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 

🔅คุณสมบัติ

🟢แบบที่ 1 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์🟢
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะในสจล.
2.มีคะแนนเฉลี่ย 5 ภาคไม่ต่ำกว่า 2.50 (ปี 1-3) และมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75
3.ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการรับเข้าศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ารับเข้าศึกษาได้
🟡แบบที่ 2 สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว🟡 มีผลการสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (อายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่สอบ)
TOEFL Paper      500 คะแนนขึ้นไป
TOEFL CBT        180 คะแนนขึ้นไป
TOEFL iBT          78 คะแนนขึ้นไป
CU-TEP              75 คะแนนขึ้นไป
IELTS                  6 คะแนนขึ้นไป
🗓 สมัครสอบ (สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์) ตั้งแต่วันนี้ - 16 พ.ค. 66
🗓 สมัครสอบ (สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว) ตั้งแต่วันนี้ - 19 พ.ค. 66
📢 ประกาศผลผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา > 30 พ.ค. 66

Image

คณะศิลปศาสตร์ สจล. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ประจำปีการศึกษา 2566 
📚 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
🔤 สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ - ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ (กลุ่มเรียนเวลาพิเศษ เรียน เสาร์-อาทิตย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 16 พฤษภาคม 2566 
💸มีทุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนแผน ก แบบ ก2 เพื่อทำวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ

👉 รายละเอียดเพิ่มเติม 
📝 ช่องทางการสมัคร 
ℹ️ สอบถามเพิ่มเติม
ผศ.ดร.พัชรี เมืองนาคิน (patcharee.mu@kmitl.ac.th)
คุณศุทธภา จันทร์ปลั่ง (suttapa.ch@kmitl.ac.th)
📞โทร. 087-680-4468