Humanities

 • ผศ. พนิดา จันทรกรานต์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ผศ. ดร.มรกต มุทุตา

  หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • ผศ. ดร.ใยแก้ว ศีลรักษ์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • ดร.ชุติมา ไวยสุระสิงห์

  อาจารย์