Image
KMITL Logo

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 ซึ่งเผยแพร่ไว้ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 177 ง หน้า 41 และ ได้กำหนดให้คณะศิลปศาสตร์ มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการด้านภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์จึงมีมติกำหนดให้วันที่ 11 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์

รากฐานของคณะศิลปศาสตร์เกิดขึ้นจากภาควิชาภาษาและสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 พร้อมกับการจัดตั้งคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์ หน้าที่หลักของภาควิชาภาษาและสังคมในสมัยแรกของการก่อตั้ง คือ การสอนบริการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ด้านภาษา สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ให้แก่นักศึกษาทุกคณะและทุกหลักสูตรในสถาบันฯ

 • Image

  ปี พ.ศ. 2540

  มีการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (4 ปี) ขึ้นเป็นหลักสูตรแรกของภาควิชาฯ

 • Image

  ปี พ.ศ. 2543

  เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (4 ปี) ภายหลังเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พ.ศ. 2550)

 • Image

  ปี พ.ศ. 2544

  เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Image

  ปี พ.ศ.2561

  เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ

 • ปี พ.ศ. 2552

  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก ภาควิชา ภาษาและสังคม เป็น ภาควิชา ศิลปศาสตร์ประยุกต์ จากจุดเริ่มต้นของภาควิชาภาษาและสังคม จนกลายเป็น ภาควิชาศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาฯ ได้มีความพยายาม เสนอเรื่องการจัดตั้ง คณะศิลปศาสตร์ ไปยังสภาสถาบันฯ มาแล้วหลายครั้ง จนกระทั่ง ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 สภาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จึงมีมติให้

คณะศิลปศาสตร์ เป็นหน่วยงานใหม่ และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 8 ของสถาบันฯ

สภาสถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

 

Image
Image
Image

สีประจำคณะศิลปศาสตร์

ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ยกย่องให้พระสุรัสวดีเป็นเทพแห่งภาษา การสื่อสาร และศิลปวิทยาทั้งปวง กอปรกับสัตว์ที่เป็นเทพ พาหนะของพระสุรัสวดีคือนกยูง ด้วยเหตุนี้คณะศิลปศาสตร์จึงเลือกใช้สีเขียวขนนกยูงเป็นสีประจำคณะและกำหนดให้เรียกสีเขียวขนนกยูงนี้ว่า "สีเขียวยูงทอง" โดยกำหนดให้ใช้สี pantone สีเขียวที่ มีค่าสี 17-5641 TCX (Emerald)


ตลอดระยะเวลาเกือบ 20 ปี

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ที่ได้เริ่มมีการเปิดหลักสูตรแรกเป็นต้นมา กล่าวได้ว่าคณะศิลปศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความ “ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน” ตรงตามอัตลักษณ์ของสถาบันฯ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ ออกไปรับใช้สังคมไทย ในภาคส่วนต่างๆ รวมกันแล้วไม่ต่ำกว่า 1,400 คน และเราจะไม่หยุดพัฒนาแต่เพียงเท่านี้

Image