เอกสารดาวน์โหลด

# เรื่อง ลงวันที่ ไฟล์แนบ
1 คำร้องทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 06 May 2022
2 ITH05 แบบประเมินผลการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 06 May 2022
3 ITH 04 แบบประเมินนักศึกษาฝึกงาน 06 May 2022
4 ITH 02 แบบตอบรับและเสนองานนักศึกษาสหกิจศึกษา 06 May 2022
5 ITH 01 แบบฟอร์มขอฝึกสหกิจ ประสบการณ์วิชาชีพ 06 May 2022
6 แบบฟอร์มขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 24 Dec 2021
7 แบบฟอร์มบำเพ็ญประโยชน์ กยศ. กรอ. (ใช้ปัจจุบัน) 22 Dec 2021
8 กยศ.108 แบบรายงานข้อมูลผู้กู้ยืม (ใช้ปัจจุบัน) 22 Dec 2021
9 กยศ.204แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (ฉบับจริง) 22 Dec 2021
10 คำร้องทั่วไป 22 Dec 2021
11 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้กู้ 22 Dec 2021
12 หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลรายใหม่ 22 Dec 2021
13 แบบฟอร์มขอทุนเสนอผลงานวิชาการ 22 Dec 2021
14 แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา สจล. ล่าสุด 22 Dec 2021
15 แบบขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 17 Dec 2021
16 แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้สมัคร 17 Dec 2021