LA Junior Summer Internship

 

ลักษณะโครงการ
    โอกาสสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในการเสริมสร้างความรู้ที่จำเป็นและพัฒนาทักษะจำเป็นในการทำงาน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้แสดงศักยภาพของตน พร้อมทั้งเรียนรู้จริงจากการออกฝึกประสบการณ์การทำงานกับสถานประกอบการ ในช่วงปิดเทอม

กำหนดการ: 
•    เปิดรับสมัคร..................ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 2565
•    ติดต่อสถานประกอบการและยื่นขอฝึกงาน*........วันที่ 19-24 พ.ค. 2565
•    กิจกรรมอบรม Intensive Training............วันที่ 25-27 พ.ค. 2565
•    อบรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศ.............วันที่ 30 พ.ค. 2565
•    เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ........ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ค. 2565
•    นำเสนอและประเมินผล..........วันที่ 31 ก.ค. 65
หมายเหตุ: * = เมื่อคณะกรรมการโครงการฯ เห็นชอบคุณสมบัติผู้สมัครและความเหมาะสมของสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ/เกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ
•    นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์ 
•    ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามแผนการเรียนของหลักสูตร
•    มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม จำนวน 3 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
•    ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรเป็นลายลักษณ์อักษร
•    ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร

ช่องทางการสมัคร
•   กรอกข้อมูล พร้อมนำส่งแบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
•   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร และหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองฯ

ประโยชน์ที่ได้รับ:     
•    ขอเทียบโอนรายวิชาได้ (เป็นรายวิชาเลือกเสรี) เมื่อผ่านการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ  
•    เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการลงมือปฏิบัติ 
•    อัพเดทความรู้และทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
•    โอกาสในการเตรียมตัวและปรับตัวให้พร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา และออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ


กิจกรรมอบรม Intensive Training 

กำหนดการ
Day 1: 
        9:00-12:00 น.        รู้ทันกฎหมาย เตรียมความพร้อมเข้าสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
        13:00-16:00 น.      การวางตัว บุคลิกภาพ และการสื่อสาร
Day 2: 
        9:00-12:00 น.       Microsoft Word เพื่อการทำงาน 
        13:00-16:00 น.     Microsoft Word เพื่อการทำงาน 
Day 3: 
        9:00-12:00 น.       Microsoft Excel เพื่อการทำงาน 
        13:00-16:00 น.     Microsoft Excel เพื่อการทำงาน 
 


รายละเอียดเพิ่มเติม

LA Junior Summer Internship