พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สจล. และ โรงแรม The Park Nine Suvarnabhumi

Image
Image
Image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เพื่อสนับสนุนนักศึกษาของ สจล. ให้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง”

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. บริษัท อาร์เอเอ โฮลเดอร์ จำกัด ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยมี นายชาตรี นุ้ยประสิทธิ์ รองผู้จัดการโรงแรม The Park Nine Suvarnabhumi และ ดร.เอกรัตน์ สุวรรณกูล รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนนักศึกษาของ “สจล.” ให้มีโอกาสได้พัฒนาความรู้ ทักษะและทัศนคติร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง รวมถึงความรู้ด้านการปฏิบัติงานด้านโรงแรม การบริการ และภาษา

โอกาสนี้นายโสภณ อุดหนุนพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม The Park Nine Suvarnabhumi และดร.สุภาพร วิชัยดิษฐ์ ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ พร้อมทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากสถาบันเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมพิธีลงนามฯ ดังกล่าว ณ ห้องลิลลี่ 2 โรงแรม The Park Nine Suvarnabhum กรุงเทพมหานคร