Applied Linguistics-English for Professional Purposes

 

ชื่อหลักสูตร

     ภาษาไทย:  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

     ภาษาอังกฤษ:  MASTER OF ARTS PROGRAM IN APPLIED LINGUISTICS – ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

     ชื่อเต็ม (ไทย):  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

     ชื่อย่อ (ไทย):  ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ)

     ชื่อเต็ม (อังกฤษ):  Master of Arts Program in Applied Linguistics – English for Professional Purposes 

     ชื่อย่อ (อังกฤษ):  M.A. (App. Ling. - EPP)

ปรัชญาของหลักสูตร

     มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการวิจัย เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางทฤษฎีภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาอังกฤษ สำหรับส่งเสริมงานวิชาชีพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อผลิตงานเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ประยุกต์และภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • บุคลากรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
  • ครู- อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และผู้จัดฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
  • นักวิชาการ นักวิจัย นักจัดทำหลักสูตร และผู้บริหารหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และคณะกรรมการประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาโดยมีรายละเอียดคุณสมบัติดังนี้

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ หรือเทียบเท่าที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีคะแนนเฉลี่ยรวมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.75

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การสมัครสอบ และการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th

การดำเนินการหลักสูตร

     จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น

  • ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2    เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

     28,000 บาท ต่อภาคการศึกษา

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.