ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ?

Image

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ถือเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวเชื่อมให้เกิดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศและวัฒนธรรม หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นหลักสูตรที่โดนเด่นทางด้านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมแบบบูรณาการ และแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวมีอัตราเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพัฒนาหลักสูตรขึ้นมารองรับการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการได้อย่างเหมาะสม

โอกาสในการหางาน และเงินเดือนขั้นต่ำ

อาชีพ

  • ผู้จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
  • ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
  • มัคคุเทศก์และผู้จัดนำเที่ยว
  • พนักงานในธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
  • งานด้านการโรงแรม เช่น พนักงานต้อนรับส่วนหน้า พนักงานฝ่ายจัดเลี้ยง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  • นักวิจัยและนักพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในองค์กรของรัฐและเอกชน

ทำไมต้องเรียน ศศ.บ. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ สจล.

ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 โลกของเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการแล้ว นวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะภายใต้การอยู่อาศัยที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต โดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ KMITL จึงมุ่งพัฒนาทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เพื่อบ่มเพาะบัณทิต ให้มีความสามารถในการคิดสิ่งใหม่ สร้างกระบวนการใหม่ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมต่อภาคการศึกษา
26,000 บาท

 

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.