NCAA 2022

Image
{ Call for paper } การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11

วันที่จัดงาน : วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

รูปแบบการจัดงาน : การประชุมวิชาแบบ Online Zoom platforms

สถานที่จัดงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและผ่านระบบการประชุมวิชาการแบบออนไลน์

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องกระทำควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นดัชนีชี้วัดอันสำคัญที่สะท้อนถึงคุณภาพของอาจารย์ รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ดังนั้นจึงเป็นทั้งเป้าหมายและกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษาต่างถือเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร สังคม และประเทศชาติ ให้เดินหน้าอย่างยั่งยืน

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “Re-inventing Society and Education for the Digital Age: พลิกโฉมสังคมอุดมศึกษา​สู่ยุคดิจิทัล​” ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม ผลักดัน ให้อาจารย์ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่สนใจ ร่วมส่งบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษาเพื่อช่วยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติไปพร้อมๆ กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์การค้นคว้าวิจัย รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยสู่สังคมในวงกว้างมากยิ่งขึ้น บทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณาให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ จะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) ของงานประชุม

หัวข้อของงานที่เกี่ยวข้อง (Topics)

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สาขาวิชาการเรียนการสอน สาขาวิชาวรรณคดี สาขาวิชาการแปลและล่าม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาภาษาและเทคโนโลยี/นวัตกรรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ สาขาวิชากีฬาและนันทนาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชากฎหมาย สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารและจัดการ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ประยุกต์

การส่งบทคัดย่อและบทความวิจัย

การส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในที่ประชุม จะต้องส่งบทคัดย่อภาษาไทย (เฉพาะระดับชาติ) จำนวนไม่เกิน 250 คำ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) จำนวนไม่เกิน 250 คำ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตอบรับก่อนส่งบทความวิจัยที่มีความยาวไม่เกิน 6 หน้ากระดาษ A4 (รวมบทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ตามรูปแบบ (Template) ที่กำหนดให้ โดยให้ดำเนินการส่งบทความผ่านลิ้งค์ QR Code ตามที่ง่นประชุมจัดเตรียมไว้ให้

การดำเนินงาน วันเดือนปี
- วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ

4 เมษายน 2565

- แจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ

5 เมษายน 2565

- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย
  เพื่อรับการพิจารณา

12 เมษายน 2565

- แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย

19 เมษายน 2565

- วันสุดท้ายของการลงทะเบียนล่วงหน้า
  (ผู้ผ่านการพิจารณาเสนอผลงาน)

26 เมษายน 2022

- วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข 30 เมษายน 2022

- วันประชุมวิชาการ NCAA & ICAA 2022

20 พฤษภาคม 2022

อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภทการเข้าร่วม

ระดับนานาชาติ

(ICAA2022)

ระดับชาติ 

(NCAA2022)

ผู้นำเสนอผลงาน

 

 

-  บุคคลทั่วไป

5,000

2,500

-  นักศึกษา

3,000

1,800

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน

Free

Free

 

 

>>>>>> แบบฟอร์มการส่งบทคัดย่อ

>>>>>> เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถาม

คุณดารณี สลามเต๊ะ

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท์ 0-2329 8000 ต่อ 3761, 08-4545 8778

email: ncaa@kmitl.ac.thKhun Narinthra Ruenchit

Faculty of Liberal Arts, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

Tel. +66 2329 8000 ext. 3760 Mobile: +66 8 7680-4468

E-mail: icaa@kmitl.ac.th

เอกสารอ้างอิงอื่นๆ

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (Proceedings)

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.