ผ่องพิชญ์ สวงรัมย์

อาจารย์

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. (Comparative Education) Zhejing University People'sRepublic of China , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

Master Degree (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL), 2557 Zhejing University People'sRepublic of China , 2557

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , 2554

© 2024 คณะศิลปศาสตร์ All rights reserved.