ผศ.ดร. พัชรภรณ์ สุนทรวิบูลย์

รักษาการแทนรองคณบดีกำกับดูแลงานด้านบริหาร
Image

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) (บริหารพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2557

ปริญญาโท

กศ.ม.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2551

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2546