ดร. มณฑา พลรักษ์

อาจารย์

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2559

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2544

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2539