ดร. มรกต มุทุตา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) (นโยบายสาธารณะ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 2559

ปริญญาโท

Master of Business Administration (M.B.A.) (Inter.Program) มหาวิทยาลัยสยาม , 2548

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544