ดร. ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์

อาจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D.Applied Linguistics and TESOL,University of Leicester, UK , 2554

ปริญญาโท

M.A> in Applied Linguistics, International Programme มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2538