ดร. จันทพงศ์ บูรณะชัยวงศ์

อาจารย์

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics) Wuhan University, China , 2564

ปริญญาโท

M.A. (Teaching Chinese to Speakers of Other Languages) Shanghai Normal University, China , 2558

ปริญญาตรี

B.A. (Literature) Beijing Languages and Culture University, Chaina , 2556