ผศ. เชิดพงศ์ อุตตะมะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Doctor of Philosophy in Languages (Cultures and Societies) University of Leeds, United Kingdom , กำลังศึกษา

ปริญญาโท

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (อ.ม.) (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2554

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2550