รศ. พรทิพย์ ไวแสง

รองศาสตราจารย์
Image

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท

การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ภาษาศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2535

ปริญญาตรี

การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร , 2530