นางปราณี นิลขาว

รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ