ผศ.ดร. พัชรี เมืองนาคิน

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
Image

 

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก

Ph.D. (Composition and TESOL), Indiana University of Pennsylvania, USA , 2550

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543

ปริญญาตรี

อักษรศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2540