การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2566


Image

 ✦ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์-ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพ


Image

✦ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Image

 ✦ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ


Image

 ✦ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม


Image

 ✦ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ